رسیدگی به اجرای تمام و کمال قانون همسان سازی حقوق بازنشسگان

عدم اجراي مصوبه مجلس و عدم همسان سازي حقوق و مزاياي بازنشستگان با افراد شاغل

موقعیت مسئله : /
تـعداد بازدید از این پویش
470 نفر
مـدت زمان باقی مـانده
تمام شد
تـعداد حامیان
0 نفر
درصد مشارکت
0 %
تـعداد مطلوب
2,500
توضیحات
نخبگان
خبرنگار
حل مسئله
نظرات مردم
شرکت کنندگان
لـینک کـوتاه :
اشتراک این پـویش با سایـرین:
توضیحات تکمیلی

قانون مدیریت خدمات کشوری سال‌هاست که به دست فراموشی سپرده شده است؛ مسئولان ما بازنشستگان را از یاد برده‌اند. در این شرایط بد اقتصادی و با این گرانی‌های افسارگسیخته، مستمری‌ای که دریافت می‌کنیم حتی کفاف نصف ماه را نمی‌دهد. قانون همسان‌سازی اجرایی نشده؛ خدمات رفاهی ناکافی ا‌ست و بیمه کارآمد و مکفی برای افراد بازنشسته وجود ندارد. در بودجه 97 هم متاسفانه مسئولین رقم مناسبی برای این قانون ندیده اند. چرا دولت قانون مصوب را تمام و کمال اجرا نمی کند، مجلس تا چه زمانی نسبت به عدم اجرای قانون می خواهد بی تفاوت بماند.

دیدگاه نخبگان
خبرنگار
دیدگاه هسته حل مسئله
دیدگاه مردمی

مشارکت کنندگان
توان بالقوه