آدرس

با سامانه 137 تماس بگیرید

برآورد ریالی

0 تومان

اقلامی که توسط این مرکز جمع آوری می شود

لوازم خانگی
لوازم چوی
لباس
موادغذایی

به وقت احسان

مسئول مرکز : 137 137
موقعیت مهربانی : قم / قم
تـعداد بازدید از این مهربانی
21 نفر
شماره تماس مسئول مرکز:
137
توضیحات
نظرات مردم
لـینک کـوتاه :
اشتراک این مهربانی با سایـرین: