آدرس

گلستان گرگان مرکز فرهنگی اجتماعی حجره

برآورد ریالی

0 تومان

اقلامی که توسط این مرکز جمع آوری می شود

همه اقلام

حجره(گرگان)

مسئول مرکز : آقای نورمحمد
موقعیت مهربانی : گلستان / گرگان
تـعداد بازدید از این مهربانی
15 نفر
شماره تماس مسئول مرکز:
09118703709
توضیحات
نظرات مردم
لـینک کـوتاه :
اشتراک این مهربانی با سایـرین: