ایده و تجربیات موفق
نهضت اجتماعی جوانان
امروزه مشاغل، انجمن ها، دولت ها و افراد
به سمت فعالیت بیشتر تلاش می کنند جهان مسئول

درباره ما

امروز مشاغل ، انجمن ها ،
دولت ها و افراد بر روی تکامل جامعه ما
به سمت فعالیت بیشتر تلاش می کنند
جهان مسئول با وجود قوی بودن
تأثیرات اجتماعی و محیطی ،
ابتکار عمل اکنون باید به پیشرفت بپردازد
مقیاس بزرگتر و همکاری کردنبرطرف كردن
چالش های جهانیاز زمان ما

الگوهای موفق

الگوی موفقیت خود را برای ما ارسال کنید