اشتغال هزار نفر با ایده «نذراشتغال»

حاج اکبر اخوان مقدم از ایده نذر خود میگوید. او با مدلی که طراحی کرده است، توانسته هزار شغل ایجاد کند.