ایده ‌نوآورانه حل مسائل به شیوه برونسپاری «پرابلم»

پرابلم مشکلات موجود را به مسابقه تبدیل می کند، نخبگان آن حوزه برای حل مسئله به رقابت می پردازند، جایزه نقدی و حمایت هایی جهت ایجاد کسب و کار دریافت می کنند.