تلاش برای ثروتمندکردن مردم هرمز

آقای وجدان حقیقی از تلاش های خود دوستانش در ارائه خدمات اجتماعی به مردم هرمز میگوید…